Този сайт използва "бисквитки" / This website is using cookies
×
Смоукинг Маниак

Изпращане до всички страни в Европа с Български Пощи, ПОВЕЧЕ...

Нужда от помощ?, обадете ни се: 0888 707276

 
 
 
×
 x 

Количката е празна

 

Смоукинг Маниак обработва Вашите лични данни с цел да предостави на Вас по-добри, покачествени и по-разнообразни продукти и услуги. Ние непрекъснато се стремим да подобрим обслужването си и техническите параметри на мрежата ни.

Сигурността на данните, които сте ни поверили, е много важна за нас. Тя има голямо значение за успеха на нашия бизнес. Ето защо ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация. Ние събираме и обработваме лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Наясно сме, че обработването на Вашите данни е свързано с определена причина и не може да се извършва без ограничение.

Настоящата „Политика за защита на личните данни“ има за цел да Ви разясни как и защо обработваме личните Ви данни.

Кои категории лични данни обработваме?

Като цяло събираме Вашите лични данни директно от Вас, така че вие решавате какъв вид информация да ни предоставите. Например, информацията, която получаваме от Вас е следната:

Когато си създавате профил в smoking-maniac.com, Вие ни изпращате вашите адрес на електронна поща, собствено и фамилно име, телефон, адрес за кореспонденця, а за юридически лица: Булстат(което се използва с цел издаване на фактура за закупените артикули).

Освен това можем да събираме и впоследствие обработваме определена информация относно поведението ви при сърфиране в нашия уебсайт или използване на мобилно приложение, за да персонализираме вашето онлайн преживяване и изготвим предложения, които са съобразени с вашия профил. Приканваме ви да научите повече в тази връзка като прочетете раздела относно обработването по-долу.

В нашия уебсайт и в мобилното приложение можем да съхраняваме и събираме информация посредством бисквитки (cookies) и подобни технологии съгласно Политиката за бисквитките.

Ние не събираме, нито обработваме по друг начин чувствителни данни, включени в специални категории лични данни в Общият регламент относно защитата на данните. Освен това, ние не желаем да събираме или обработваме данни на непълнолетни лица, на възраст под 18 години.

Какви са целите и основанията на обработването?

Ние ще използваме Вашите лични данни за следните цели:
- Предоставяне на услуги на smoking-maniac.com във Ваша полза. Тази обща цел може да включва, при необходимост, следното:
* създаване и управление на профил в платформата на smoking-maniac.com;
* обработване на поръчки, включващо приемане, валидиране, експедиране и фактуриране на същите;
* разрешаване на проблеми, свързани с анулирания на поръчки или всякакви други проблеми, свързани с поръчките, закупените стоки или услуги;
* връщане на продуктите в съответствие със законовите разпоредби;
* възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби;
* включително даване на отговори на Вашите въпроси във връзка с поръчките Ви или стоките и услугите на smoking-maniac.com

Smoking-maniac.com е онлайн магазин за продажба на едро и дребно, той се използва от потребителите навършили 18 години при условията,посочени по-долу. Настоящият документ има обвързваща,задължителна сила на договор, приложим за всички версии и устройства,в които са достъпни услугите на онлайн магазин Смоукинг Маниак. Достъпът,разглеждането или използването на сайта означава приемане и съгласие на потребителя с Общи условия за ползване на “Smoking-maniac.com“.

Моля, запознайте се и дайте съгласие с Декларация за съгласие на субекта ( клиент / поръчващ / потребител ) на данните.Ако нямате 18 години или не сте съгласни с тези условия или с отделни части в тях, моля, не използвайте този сайт!

 

Политика за личните данни

Настоящата Политика за защита на личните данни („Политика") се издава на основание на Закона за защита на личните данни и подзаконовите му актове, („Българско законодателство"), и на Общия регламент относно защитата на данните - Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR").

Българското законодателство и GDPR предвиждат правила за това как "Смокинг Маниак" трябва да събира, обработва и съхранява лични данни. Тези правила се прилагат от "Смокинг Маниак" в качеството му на Администратор независимо дали се касае за данни, които се обработват електронно, на хартия или на други носители.

За да бъде обработването на лични данни в съответствие с правните изисквания, личните данни се събират и използват законосъобразно, осигурена е необходимата сигурност на операциите по обработката и "Смокинг Маниак" е предприела необходимите мерки, за да не бъдат обработваните лични данни обект на неправомерно разкриване. Съгласно основните принципи, спазвани от "Смокинг Маниак", Вашите лични данни са:

обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните („законосъобразност, добросъвестност и прозрачност");

събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели („ограничение на целите");

подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум");

точни и поддържани в актуален вид; "Смокинг Маниак" е предприел всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват („точност");

съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни; („ограничение на съхранението");

обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност");

"Смокинг Маниак" носи отговорност и е в състояние да докаже, че спазва основните принципи, свързани с обработката на лични данни („отчетност").

 

Цели на Политиката

С приемането и прилагането на настоящата политика на "Смокинг Маниак" съгласно българското законодателство и Регламент (ЕС) 2016/679 се определят правилата по отношение на защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, както и правилата по отношение на свободното движение на лични данни.

С приемането и прилагането на настоящата политика на "Смокинг Маниак" съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 се защитават основни права и свободи на физическите лица, и по-специално тяхното право на защита на личните данни.

 

С настоящата политика "Смокинг Маниак" цели да гарантира:

Законосъобразност на обработването на лични данни, извършвано от "Смокинг Маниак"
Правата на физическите лица, субекти на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679;
Спазването на изискванията на регламента към Грийн Сигар ООД в качеството му на Администратор и/или обработващ, включително:

Защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране;
Регистри на дейностите по обработване;
Подходящи технически и организационни мерки, които се преразглеждат и при необходимост се актуализират; Мерки за оценка на риска, свързан с обработката на личните данни;
Спазването на изискванията при възлагане на обработката на Ваши лични данни на трети страни (Обработващи);
Задълженията на длъжностните лица, обработващи лични данни и/или лицата, които имат достъп до лични данни и работят под ръководството на обработващите лични данни, тяхната отговорност при неизпълнение на тези задължения;
Като се имат предвид достиженията на техническия прогрес, разходите за прилагане и естеството, обхватът, контекстът и целите на обработването, както и рисковете с различна вероятност и тежест за правата и свободите на физическите лица,"Смокинг Маниак" в качеството му на Администратор и/или Обработващ лични данни прилага подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на съобразено с този риск ниво на сигурност.
Гарантира спазването на основните принципи при предаване на лични данни на трети държави или международни организации извън ЕС.

 

Цели на обработката на лични данни 

Съгласно изискванията на Раздел I - Прозрачност и условия от Общия регламент относно защитата на данните - Регламент (ЕС) 2016/679, "Смокинг Маниак" предоставя прозрачна информация, комуникация и условия за упражняването на правата на субектите на данни съгласно член 12 от Регламента.

Информация за правата Ви, свързани с обработката на лични данни:

Право на достъп - право на потвърждение за обработка и достъп до Вашите лични данни.
Право на коригиране - да коригирате неточни или непълни лични данни.
Право на изтриване - да поискате изтриване на Вашите лични данни.
Право на ограничаване на обработването - да изискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни.
Задължение за уведомяване - да изисквате да бъдете уведомени при всяко действие, свързано с коригиране, изтриване или ограничаване на обработването.

 

Право на възражение:

Да възразите по всяко време срещу обработването на личните Ви данни:

За изпълнението на задача от обществен интерес или на база на официални правомощия, или за целите на легитимните интереси, включително профилиране.
Обработване за целите на директния маркетинг
Обработване за целите на научни или исторически изследвания или за статистически цели.
Право на отказ от автоматизирана обработка - имате право да откажете да бъдете обект на решение, основаващо се единствено само на автоматизирано обработване, включително профилиране, което поражда правни последствия за Вас или Ви касае значително.

 

Право на преносимост - имате право да получите личните данни.

Право на жалба и ефективна съдебна защита - имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни при нарушения на Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. и право на ефективна защита срещу КЗЛД, администратор или обработващ на Вашите лични данни.

Право на обезщетение - Имате право на обезщетение за материални или нематериални вреди, претърпени вследствие на нарушение на Регламент (ЕС) № 2016/679.

Имате право да упражните правата си като се свържете с нас чрез имейл съобщение до имейл адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на телефон: +359 888707276

 

Сервиз за изпаряващи устройства

Смоукинг Маниак предлага, гаранционнен и извън гаранционнен сервиз на модове и изпарители. За повече информация посетете раздела "Сервиз" или ползвайте формата за контакти за да уточним подробностите.

За нас

Сайта Смоукинг Маниак / Smoking Maniac съществува вече 10 години, през които успяхме да се докажем като надежден партньор и доставчик. Стремим се чрез

Прочети още ...

Правна информация

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които „Смоукинг Маниак” предоставя услуги на потребителите си посредством интернет 

Прочети още ...

Контакти

Електронен магазин "Смоукинг Маниак"
Всичко за изпаряването, консумативи и резервни части

Варна, България, Европа
Имейл: admin@smoking-maniac.com
Phone: 0888 707276

 

Language / Език

 

HHC/Delta-8

Лабораторно тествани и сертифицирани HHC (хексахидроканабинол) и Delta 8 продукти. Можете да избирате между сатива и индика, ако желаете има и комбинация – хибрид.

57.00 лв.

Вижте всички варианти Купи сега!

HHC присъства естествено в растението канабис, но в минимални концентрации. Производството му се извършва от големи компании, защото могат да го създадат в лаборатория, чрез хидрогениране. Химически HHC е различен от THC, тъй като няма двойни връзки в химичната си структура. В този смисъл HHC не е изомер на THC и не е забранен от закона.

koopor mini promo


TOP

 

Можете да намерите помощ в нашия канал в YouTube. Имаме огромен брой клипове за много изпарители и модове:

NewLogo2

 

Също можете да разгледате нашите видеоматериали за начинаещи от този списък:

NewLogo2

Помощ  

faq min

Имате въпроси? Не можете да се ориентирате в понятията? Изразите не ви говорят нищо? RBA, RDA, RTDA, Squonk, MТL, DL, BF,  Подготви ли сме някои често задавани въпроси, кратки описания кое какво е и как работи, къде може да има опасност при ползването - вижте техните отговори от линка по долу:

Faq

Въпроси?