Този сайт използва "бисквитки" / This website is using cookies
×
Смоукинг Маниак

Изпращане до всички страни в Европа с Български Пощи, ПОВЕЧЕ...

Нужда от помощ?, обадете ни се: 0888 707276

 
 
 
×
 x 

Количката е празна

 

С гаранция Вие получавате възможност да върнете закупен от нас продукт до седем календарни дни след датата на доставка до Вас, без да дължите обезщетение или неустойка.
Ако имате проблем с продукта, той има фабричен дефект или не отговаря като модел или вид на Вашата поръчка, Смоукинг Маниак ще възстанови парите похарчени за покупката до 7 дни след пристигане на стоката в склада ни на посочена от Вас банкова сметка или ще Ви я замени по Ваше желание.

 

Условия за гаранция

 

Всички продукти, предлагани в магазините и онлайн магазините ни са нови, в оригинални опаковки със съответния гаранционен срок определен от производителя и съгласно Закона за Защита на Потребителите.

1. Срок на гаранцията - 6 месеца от датата на закупуване.
2. Гаранцията е валидна на територията на Република България
3. Гаранцията се признава от упълномощените сервизи само срещу поръчка или документ съдържаща модел, име и подпис на продавача, печат и дата на покупката. Дефектиралата стока се представя в оригиналната си опаковка.
4. Гаранцията се ползва единствено от закупилия продукта.

 

5. НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ:

Всички външни части, които могат да бъдат увредени или износени от клиента по време на нормална експлоатация:

Козметични дефекти на корпуса

Акумулаторни батерии и зарядно устройство

Картомайзери и атомайзери

Дълготрайността на батерията и нейните характеристики зависят изцяло от спазването на правилата за експлоатация, предписани от производителя.

 

6. ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:

При непопълнени данни за продукта или клиента,несъответствие между данните в документите и самата стока, опит за подправяне на гаранционната карта

Когато не са спазени условията за експлоатация, съхранение и транспорт.

Когато е правен опит за ремонт, монтаж, демонтаж, модификация по стоката, или интервенции от неупълномощени лица и фирми.

Всички случаи на повреди, причинени от неправилна употреба, изпускане, удар, неправилно съхранение, заливане с течности, механични или ел. претоварвания, неизправности в захранващата мрежа, токови удари, природни бедствия /гръмотевици, наводнения, пожар/ , зареждане с неоригинални зарядни устройства или други външни въздействия извън контрола на Производителя, Вносителя, Търговеца или Сервиза.

Вносителя, търговеца и сервизът не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи и последвали загуби вследствие на дефекта на стоката или престоя и в сервиза.

Дефектирала стока се доставя в оригиналната си опаковка. В противен случай сервизът /търговецът/ не носи отговорност за козметични повреди по корпуса вследствие на престоя в сервиза.

7. При рекламация носете гаранционната карта. В противен случай гаранцията е невалидна.
8. На поправен или подменен продукт не се дава продължен или подновен гаранционен срок.
9. Максималният срок за отстраняване на повредата е 30 работни дни от датата на приемане на дефектиралата стока от упълномощено лице на търговеца.

10. Няма законово предписание за максимален брой ремонти, които налагат замяната на продукта.

11. Повредата на стоката в рамките на гаранционния срок не е автоматично основание за подмяна с нова.
12. Разходите и рисковете по доставката до сервиза и обратно са за сметка на купувача.
13. Фирмата и сервизът не носят отговорност за пропуснати ползи и загуби в следствие на дефектна стока и престоя на същата в сервиза.

 

 

Право на отказ от сключения договор имат само тези клиенти, които са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.

 

Чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок, считано от датата на:

1. сключване на договора - при договор за услуги;

2. приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя - при договор за продажба, или:

а) когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;

б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната партида или част;

в) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на първата стока;

3. сключване на договора - при договори за доставка на вода, газ или електрическа енергия, когато те не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или определено количество, и при договори за доставяне на централно отопление и на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител.

Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.

(1)Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект и когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора по чл. 52. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.

(2) Потребителят заплаща само преките разходи за връщането на стоките по ал. 1 с изключение на случаите, когато търговецът се е съгласил да ги заплати, или ако търговецът не го е уведомил, че разходите за връщане на стоките се заплащат от потребителя.

(3) При договор извън търговския обект, когато стоките са били доставени в дома на потребителя в момента на сключването на договора, търговецът е длъжен да прибере стоките за своя сметка, ако естеството на стоките е такова, че не позволява те да бъдат върнати по обичаен начин по пощата.

(4) Потребителят носи отговорност само за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране. Потребителят не носи отговорност за намалената стойност на стоките, когато търговецът не го е уведомил за правото му на отказ по чл. 47, ал. 1, т. 8.

(5) Когато потребителят упражни правото си на отказ, след като е направил искане по чл. 48, ал. 3 или чл. 49, ал. 9, той заплаща на търговеца пропорционалната сума на това, което действително му е било предоставено до момента, в който потребителят е уведомил търговеца за упражняване правото на отказ.

(6) Пропорционалната сума по ал. 5, която потребителят трябва да заплати на търговеца, се изчислява въз основа на крайната цена, уговорена в договора. Ако крайната цена е прекомерно висока, пропорционалната сума се изчислява въз основа на пазарната стойност на това, което действително е било предоставено.

(7) Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора, той не дължи разходи за:

1. предоставяне на услуги или за доставка на вода, газ или електрическа енергия, когато те не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество, или за централно отопление, изцяло или отчасти, извършени по време на срока за отказ, когато:

а) търговецът не е предоставил информация съгласно чл. 47, ал. 1, т. 8 или 10, или

б) потребителят не е поискал изрично изпълнението на договора да започне по време на срока за упражняване правото на отказ от договора съгласно чл. 48, ал. 3 и чл. 49, ал. 9, или

2. доставянето изцяло или отчасти на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато:

а) потребителят не е дал изричното си предварително съгласие за започване изпълнението на договора преди изтичане на 14-дневния срок по чл. 50, или

б) потребителят не е потвърдил, че знае, че като дава съгласие за започване изпълнението на договора, ще загуби правото си на отказ от договора, или

в) търговецът не е предоставил потвърждение на изричното предварително съгласие и приемане от потребителя за започване изпълнението на договора съгласно чл. 48, ал. 2 или чл. 49, ал. 8.

(8) Потребителят не носи отговорност за упражняване правото на отказ, освен в случаите по ал. 1, 2, 4 и 5 и чл. 54, ал. 3.

 

Клиент, поръчал стока от електронния магазин на https://smoking-maniac.com има право да откаже получаването на поръчана от него стока, когато тя му е доставена, извън хипотезата на чл.50 от ЗЗП само в посочените в настоящите условия случаи:

• Ако при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена

• Ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката

• Ако не е спазен обявеният срок за доставка

• Рекламации на по гореизброените пунктове се извършват само и единствено в момента на доставката

 

Рекламации се приемат, както следва:

1. В срок от 24 часа от получаването на стоката, ако са налице недостатък или несъответствие, установени при обикновен преглед на стоката

2. Ако е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, стоката се подменя в срок от 24 часа след заявката на клиента и извършен оглед за установяване на несъответствието.

Клиентът е задължен да информира "Смоукинг Маниак" за своето намерение да върне закупените стоки или да се откаже от договора от разстояние, като заяви решението си недвусмислено чрез всякакви средства за писмена комуникация (e-mail, факс или други) в рамките на посочения срок.

Получените стоки трябва да бъдат в същото състояние като при доставката, без наранявания, в изряден търговски вид и пълна окомплектовка с прилежащите аксесоари и документи, в противен случай, връщането на стоката става след договаряне на обезщетение за евентуалното намалените на потребителски свойства на стоката.

В случай, че клиентът упражни правото си на отказ, доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която клиентът е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако клиентът е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това доставчика.

Възстановяването на сумата се извършва по банков път. Продавачът има право да забави възстановяването до получаването на продадените стоки.

Когато клиентът упражни правото си на отказ от договора от разстояние, той трябва да изпрати или предаде стоките обратно на продавача. Клиентът е задължен да информира „"Смоукинг Маниак" за своето намерение да върне закупените стоки или да се откаже от договора от разстояние, като заяви решението си недвусмислено чрез всякакви средства за писмена комуникация (e-mail, факс или други) в рамките на посочения срок.

Получените стоки трябва да бъдат в същото състояние като при доставката, без наранявания, в изряден търговски вид и пълна окомплектовка с прилежащите аксесоари и документи, в противен случай, връщането на стоката става след договаряне на обезщетение за евентуалното намалените на потребителски свойства на стоката.

В случай, че клиентът упражни правото си на отказ, доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която клиентът е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако клиентът е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това доставчика.

Възстановяването на сумата се извършва по банков път. Продавачът има право да забави възстановяването до получаването на продадените стоки.

Когато клиентът упражни правото си на отказ от договора от разстояние, той трябва да изпрати или предаде стоките обратно на "Смоукинг Маниак" без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките преди изтичането на 14 дневния срок.

 

Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта: ОРС

 

Правото на отказ не се прилага в следните случаи:

Чл. 57. (Отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., нов - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Разпоредбите на чл. 50 - 56 за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние или от договора извън търговския обект не се прилагат за договори:

1. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;

2. за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

3. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

4. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

5. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

6. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

7. за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 дни, считано от сключването на договора, и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от търговеца;

8. при които потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение търговецът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от потребителя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки;

9. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

10. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;

11. сключени по време на публичен търг;

12. за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение;

13. за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ. без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките преди изтичането на 14 дневния срок.

 

 

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които „Смоукинг Маниак” предоставя услуги на потребителите си посредством интернет магазина smoking-maniac.com. Тези условия обвързват всички потребители. При заявена поръчка от страна на клиент се счита, че същият се е запознал и съгласил с настоящите условия за пазаруване. По време на регистрация, с отбелязване в полето "приемам Общите условия", потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и декларира, че е запознат и приема общите условия.

При покупка на продукти от „Смоукинг Маниак, показани на www.smoking-maniac.com, се задължавате да изплатите на „Смоукинг Маниак” стойността, показана на страницата на продукта, както и всички транспортни разходи за доставянето му до заявеният от Вас адрес или нужни, за да го получите от офиса на фирмата.

При заплащане чрез наложен платеж на куриер, предварително заплащане през друга система или превод по банкова сметка или микросметка се задължавате да заплатите всички допълнителни такси върху стойността, определени и указани по време на поръчката от „Смоукинг Маниак” .

Цените на smoking-maniac.com са обявени в български лева и с включен ДДС. Ако плащате чрез конвертиране от друга валута чрез услуги като PayPal или кредитна карта както и използвайки вградения конвертор за валута в сайта, всички разходи или загуби свързани с конвертирането от български лев към валутата в която плащате са за ваша сметка. Конвертора в сайта използва международен фиксинг който чете автоматично и не можем да претендираме, че съвпада 100% с курса в момента на българския пазар въпреки, че разликите са съвсем минимални.

Всички продукти, показани на страниците на www.smoking-maniac.com, които са означени със син бутон "Добави в количката" могат да се поръчат и ще бъдат доставени в указаните срокове. Продуктите, които не могат да се добавят в количката, не са налични и не могат да бъдат поръчани и доставени. Можете да заявите уведомление в случай на липса чрез бутона "Уведоми ме" който излиза на мястото на "Добави в количката" когато продукта е с изчерпана наличност.

Условията за доставка и цените за доставка са продиктувани от условията на фирмите, предоставящи куриерски услуги. „Смоукинг Маниак” не носи отговорност за загубени или неизпратени продукти вследствие на грешно посочен в поръчката адрес или данни за контакт.

„Смоукинг Маниак" не носи отговорност за забавяния на доставките в следствие на природни бедствия, поредици от празнични неработни дни, забавяния в логистиката, зависещи от фирмите, предоставящи спедиторски услуги, грешни данни за доставка от страна на получателя и/или невъзможност на куриера да се срещне с получателя.

Задълженията на smoking-maniac.com по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и те не могат да бъдат променяни. Също така smoking-maniac.com не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали, софтуера или услугите на този сайт. smoking-maniac.com има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели , като smoking-maniac.com не поема отговорност да ги актуализира.

Екипът на smoking-maniac.com прави всичко възможно сайта да работи възможно най-добре, но не носи отговорност за временната или постоянна липса на достъп до нея. Възможни са проблеми при изпълняване на някои от функциите на страниците. Ако смятате, че при някое от действията ви в сайта сте попаднали на грешка, може да ни уведомите чрез формата за контакти тук. Ще се постараем проблема да бъде решен.

Екипът на smoking-maniac.com и „Смоукинг Маниак” не носят отговорност за здравословни проблеми, свързани със или причинени от употребата на продуктите, продавани в smoking-maniac.com и причинени от погрешна или неприсъща на нормалната употреба, добавено съдържание и неспазване на предписанията в ръководствата за употреба.

Никотинът в някои от разтворите води до пристрастяване и не е подходящ за вдишване от непълнолетни лица или хора, които имат алергия или нежелани реакции към никотин или някоя от съставките на никотиновите разтвори, както и за такива, които не желаят да развият никотинова зависимост.

Екипът ни се стреми да е максимално запознат с ползите и вредите от използването на електронни цигари и да споделя своевременно тази информация със своите клиенти, членове на форума и читатели, но е възможно да съществуват неустановени към настоящият момент влияния от употребата на този вид продукти, за които не можем да бъдем отговорни, но ще Ви предупредим в момента, в който имаме подобна информация.

smoking-maniac.com има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, smoking-maniac.com има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обещетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива.

В сайта https://smoking-maniac.com/shop/  се ползват софруерни решения които визуализират клипове от Youtube в страниците. Ползваната технология е API клиент който ползва Youtube API services. Заради неразривната връска на сайта с Youtube,  с ползването на настоящия сайт вие като потребители се съгласявате да бъдете обвързани с Общите условия на YouTube! Можете да се запознаете подробно за тези условия на Youtube Term of Service (ToS) тук:  https://www.youtube.com/t/terms 

Също така можете да се запознаете и с Google Privacy Policy тук: https://policies.google.com/privacy

 

Смоукинг Маниак обработва Вашите лични данни с цел да предостави на Вас по-добри, покачествени и по-разнообразни продукти и услуги. Ние непрекъснато се стремим да подобрим обслужването си и техническите параметри на мрежата ни.

Сигурността на данните, които сте ни поверили, е много важна за нас. Тя има голямо значение за успеха на нашия бизнес. Ето защо ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация. Ние събираме и обработваме лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Наясно сме, че обработването на Вашите данни е свързано с определена причина и не може да се извършва без ограничение.

Настоящата „Политика за защита на личните данни“ има за цел да Ви разясни как и защо обработваме личните Ви данни.

Кои категории лични данни обработваме?

Като цяло събираме Вашите лични данни директно от Вас, така че вие решавате какъв вид информация да ни предоставите. Например, информацията, която получаваме от Вас е следната:

Когато си създавате профил в smoking-maniac.com, Вие ни изпращате вашите адрес на електронна поща, собствено и фамилно име, телефон, адрес за кореспонденця, а за юридически лица: Булстат(което се използва с цел издаване на фактура за закупените артикули).

Освен това можем да събираме и впоследствие обработваме определена информация относно поведението ви при сърфиране в нашия уебсайт или използване на мобилно приложение, за да персонализираме вашето онлайн преживяване и изготвим предложения, които са съобразени с вашия профил. Приканваме ви да научите повече в тази връзка като прочетете раздела относно обработването по-долу.

В нашия уебсайт и в мобилното приложение можем да съхраняваме и събираме информация посредством бисквитки (cookies) и подобни технологии съгласно Политиката за бисквитките.

Ние не събираме, нито обработваме по друг начин чувствителни данни, включени в специални категории лични данни в Общият регламент относно защитата на данните. Освен това, ние не желаем да събираме или обработваме данни на непълнолетни лица, на възраст под 18 години.

Какви са целите и основанията на обработването?

Ние ще използваме Вашите лични данни за следните цели:
- Предоставяне на услуги на smoking-maniac.com във Ваша полза. Тази обща цел може да включва, при необходимост, следното:
* създаване и управление на профил в платформата на gigadrinks.com;
* обработване на поръчки, включващо приемане, валидиране, експедиране и фактуриране на същите;
* разрешаване на проблеми, свързани с анулирания на поръчки или всякакви други проблеми, свързани с поръчките, закупените стоки или услуги;
* връщане на продуктите в съответствие със законовите разпоредби;
* възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби;
* включително даване на отговори на Вашите въпроси във връзка с поръчките Ви или стоките и услугите на smoking-maniac.com

Smoking-maniac.com е онлайн магазин за продажба на едро и дребно, той се използва от потребителите навършили 18 години при условията,посочени по-долу. Настоящият документ има обвързваща,задължителна сила на договор, приложим за всички версии и устройства,в които са достъпни услугите на онлайн магазин Смоукинг Маниак. Достъпът,разглеждането или използването на сайта означава приемане и съгласие на потребителя с Общи условия за ползване на “Smoking-maniac.com“.

Моля, запознайте се и дайте съгласие с Декларация за съгласие на субекта ( клиент / поръчващ / потребител ) на данните.Ако нямате 18 години или не сте съгласни с тези условия или с отделни части в тях, моля, не използвайте този сайт!

 

Политика за личните данни

Настоящата Политика за защита на личните данни („Политика") се издава на основание на Закона за защита на личните данни и подзаконовите му актове, („Българско законодателство"), и на Общия регламент относно защитата на данните - Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR").

Българското законодателство и GDPR предвиждат правила за това как "Смокинг Маниак" трябва да събира, обработва и съхранява лични данни. Тези правила се прилагат от "Смокинг Маниак" в качеството му на Администратор независимо дали се касае за данни, които се обработват електронно, на хартия или на други носители.

За да бъде обработването на лични данни в съответствие с правните изисквания, личните данни се събират и използват законосъобразно, осигурена е необходимата сигурност на операциите по обработката и "Смокинг Маниак" е предприела необходимите мерки, за да не бъдат обработваните лични данни обект на неправомерно разкриване. Съгласно основните принципи, спазвани от "Смокинг Маниак", Вашите лични данни са:

обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните („законосъобразност, добросъвестност и прозрачност");

събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели („ограничение на целите");

подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум");

точни и поддържани в актуален вид; "Смокинг Маниак" е предприел всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват („точност");

съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни; („ограничение на съхранението");

обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност");

"Смокинг Маниак" носи отговорност и е в състояние да докаже, че спазва основните принципи, свързани с обработката на лични данни („отчетност").

 

Цели на Политиката

С приемането и прилагането на настоящата политика на "Смокинг Маниак" съгласно българското законодателство и Регламент (ЕС) 2016/679 се определят правилата по отношение на защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, както и правилата по отношение на свободното движение на лични данни.

С приемането и прилагането на настоящата политика на "Смокинг Маниак" съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 се защитават основни права и свободи на физическите лица, и по-специално тяхното право на защита на личните данни.

 

С настоящата политика "Смокинг Маниак" цели да гарантира:

Законосъобразност на обработването на лични данни, извършвано от "Смокинг Маниак"
Правата на физическите лица, субекти на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679;
Спазването на изискванията на регламента към Грийн Сигар ООД в качеството му на Администратор и/или обработващ, включително:

Защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране;
Регистри на дейностите по обработване;
Подходящи технически и организационни мерки, които се преразглеждат и при необходимост се актуализират; Мерки за оценка на риска, свързан с обработката на личните данни;
Спазването на изискванията при възлагане на обработката на Ваши лични данни на трети страни (Обработващи);
Задълженията на длъжностните лица, обработващи лични данни и/или лицата, които имат достъп до лични данни и работят под ръководството на обработващите лични данни, тяхната отговорност при неизпълнение на тези задължения;
Като се имат предвид достиженията на техническия прогрес, разходите за прилагане и естеството, обхватът, контекстът и целите на обработването, както и рисковете с различна вероятност и тежест за правата и свободите на физическите лица,"Смокинг Маниак" в качеството му на Администратор и/или Обработващ лични данни прилага подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на съобразено с този риск ниво на сигурност.
Гарантира спазването на основните принципи при предаване на лични данни на трети държави или международни организации извън ЕС.

 

Цели на обработката на лични данни 

Съгласно изискванията на Раздел I - Прозрачност и условия от Общия регламент относно защитата на данните - Регламент (ЕС) 2016/679, "Смокинг Маниак" предоставя прозрачна информация, комуникация и условия за упражняването на правата на субектите на данни съгласно член 12 от Регламента.

Информация за правата Ви, свързани с обработката на лични данни:

Право на достъп - право на потвърждение за обработка и достъп до Вашите лични данни.
Право на коригиране - да коригирате неточни или непълни лични данни.
Право на изтриване - да поискате изтриване на Вашите лични данни.
Право на ограничаване на обработването - да изискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни.
Задължение за уведомяване - да изисквате да бъдете уведомени при всяко действие, свързано с коригиране, изтриване или ограничаване на обработването.

 

Право на възражение:

Да възразите по всяко време срещу обработването на личните Ви данни:

За изпълнението на задача от обществен интерес или на база на официални правомощия, или за целите на легитимните интереси, включително профилиране.
Обработване за целите на директния маркетинг
Обработване за целите на научни или исторически изследвания или за статистически цели.
Право на отказ от автоматизирана обработка - имате право да откажете да бъдете обект на решение, основаващо се единствено само на автоматизирано обработване, включително профилиране, което поражда правни последствия за Вас или Ви касае значително.

 

Право на преносимост - имате право да получите личните данни.

Право на жалба и ефективна съдебна защита - имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни при нарушения на Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. и право на ефективна защита срещу КЗЛД, администратор или обработващ на Вашите лични данни.

Право на обезщетение - Имате право на обезщетение за материални или нематериални вреди, претърпени вследствие на нарушение на Регламент (ЕС) № 2016/679.

Имате право да упражните правата си като се свържете с нас чрез имейл съобщение до имейл адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на телефон: +359 888707276

 

Изпращането на стоките се осъществява с куриерска фирма Еконт или по специална уговорка и със Спиди. Стоките се изпращат винаги с включена опция за преглед. Приемането на стоката с тази опция гарантира, че клиента ще получи и плати това което е поръчал и то изглежда така както е очаквал. Съветваме всички наши клиенти да ползват тази възможност да бъдем уверени и ние и те, че стоката е пристигнала цяла до местоназначението си.

В някои случай в зависимост от начина на плащане може да бъде изпратена стоката с Български пощи - обикновенно това е при плащане през PayPal има такава възможност. Пратката се изпраща препоръчана и може да бъде получена от съответния пощенския клон, ако не бъдете открити на адреса за доставка. Тези пратки принципно пристигат по бавно от куриера, но за сметка на това са безплатни (за клиентите разбира се).

Изпращането на стоки в Епропа става само през плащане с PayPal и български пощи. Възможно е до близки страни до където доставя куриер да бъдат доставяни и с него.

Сервиз за изпаряващи устройства

Смоукинг Маниак предлага, гаранционнен и извън гаранционнен сервиз на модове и изпарители. За повече информация посетете раздела "Сервиз" или ползвайте формата за контакти за да уточним подробностите.

За нас

Сайта Смоукинг Маниак / Smoking Maniac съществува вече 10 години, през които успяхме да се докажем като надежден партньор и доставчик. Стремим се чрез

Прочети още ...

Правна информация

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които „Смоукинг Маниак” предоставя услуги на потребителите си посредством интернет 

Прочети още ...

Контакти

Електронен магазин "Смоукинг Маниак"
Всичко за изпаряването, консумативи и резервни части

Варна, България, Европа
Имейл: admin@smoking-maniac.com
Phone: 0888 707276

 

Language / Език

SXK Nebula Sword

Оригинален мод на SXK - Nebula Sword. Вградена батерия 1400 мАч. Изходна мощност 50W. Гумиран корпус.. Промоционална цена до изчерпване на количествата!

35.00 лв.

Вижте още модове Купи сега!

koopor mini promo


TOP

 

Можете да намерите помощ в нашия канал в YouTube. Имаме огромен брой клипове за много изпарители и модове:

NewLogo2

 

Също можете да разгледате нашите видеоматериали за начинаещи от този списък:

NewLogo2

Помощ  

faq min

Имате въпроси? Не можете да се ориентирате в понятията? Изразите не ви говорят нищо? RBA, RDA, RTDA, Squonk, MТL, DL, BF,  Подготви ли сме някои често задавани въпроси, кратки описания кое какво е и как работи, къде може да има опасност при ползването - вижте техните отговори от линка по долу:

Faq

Въпроси?